Regulamin realizacji projektów uczniowskich
w roku szkolnym 2015/16

§ 1.

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizacji jednego projektu edukacyjnego w trakcie nauki w gimnazjum.
2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.
3. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, liczących 3-6 osób.
4. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
   a) losowy,
   b) poprzez dobór samodzielny uczniów,
   c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.
5. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
6. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
7. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

§ 2.

1. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 6 tygodni w zależności od problematyki i złożoności projektu.
2. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych.
4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
5. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.
6. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły

§ 3.
Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 30 września.

§ 5.

1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

§ 6.

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając wspólną pisemną deklarację.
3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
4. W przypadku gdy uczeń:
   a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
   b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
   c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7.
Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
   a) czas realizacji projektu,
   b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
   c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
   d) kryteria oceny projektu,
   e) sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 8.

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 9.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
2. Prezentacje odbywają się "Dniu projektów", a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
   a) uczniowie danej klasy;
   b) uczniowie klas młodszych
   c) rodzice uczniów;
   d) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
   e) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§ 10.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun projektu wraz z wychowawcą klasy
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
   a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
   b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
   c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
   d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
   e) samoocenę uczniów.
3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust.4.

§ 11.

1. Niezależnie od oceny, o której mowa w § 10 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:
   a) osiągniętych celach;
   b) mocnych i słabych stronach;
   c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§ 12.

1. Koordynatorami projektów edukacyjnych są wychowawcy klas II powołani przez dyrektora gimnazjum, których zadaniem jest:
   a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
   b) monitorowanie stanu realizacji projektów;
   c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
   d) organizację publicznej prezentacji projektów;
   e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
2. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
   a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
   b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
   c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;
   d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
   e) monitorowanie jego realizacji.
   f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

§ 13.

1. Nauczyciele - w zakresie swoich kompetencji - są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
2. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
   a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
   b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
      -> wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
      -> monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
      -> przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
   c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
   d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§ 14.
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

§ 15.
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Ogłoszono:
15.września 2015 r.