Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2017/18

WAŻNE !!!
KAŻDY ABSOLWENT OTRZYMUJE JEDYNIE ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO) I NIMI SIĘ POSŁUGUJE. NIKT NIE OTRZYMUJE KOPII TYCH DOKUMENTÓW.

STRONA, NA KTÓREJ SIĘ LOGUJECIE I WYKONUJECIE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI TO:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

PODSTAWOWE TERMINY

15.maja (od godz. 8:00) - 14.czerwca (do godz. 15:00)
Wybór szkół, ustawianie klas w wybranej kolejności, drukowanie podania i złożenie podania w szkole pierwszego wyboru.

30.czerwca (10:00)
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. Listy będą wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gimnazjach.

6.lipca (do godz. 15:00)
Rezerwacja miejsca w klasie, do której zostaliście zakwalifikowani. Potwierdzenie chęci nauki w danej klasie następuje poprzez złożenie w danej szkole oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

7.lipca (10:00)
Publikacja list osób, które potwierdziły chęć nauki w wybranych klasach oraz listy wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

UWAGA!!! Jeżeli ktoś będzie starał się o miejsce w szkole nie będącej w ramach elektornicznej rekrutacji prowadzonej w naszej szkole, musi obowiąkowo zgłosić się do pana Bartłomieja Wróblewskiego, wraz z dokładną nazwą szkoły lub szkół. Ma to związek z koniecznością wydania Wam kopii dokumentów potrzebnych do rekrutacji. Jeżeli nie zgłosicie tego, żadne kopie nie zastaną Wam wydane, co jest jednoznaczne z odrzuceniem Was z dalszego etapu rekrutacji do szkół spoza systemu elektronicznego.


PUNKTACJA

100 punktów można otrzymać za wyniki z egzaminu gimnazjelnego. Wynik otrzymujemy w taki sposób, iż każdy z pięciu wyników procentowych (z każdej części egzaminu - oprócz części rozszerzonej z języka angielskiego) dzielicie przez 5 i tak otrzymane wyniki sumujecie.

Punkty zdobywacie za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. Pod uwagę brane są język polski oraz 3 inne przedmioty wybrane przez szkołę ponadgimnazjalną. Jakie to są przedmioty możecie sprawdzić na stronie rekrutacji elektronicznej, pod linkiem OFERTA SZKÓŁ

18 punktów - ocena celująca
17 punktów - ocena bardzo dobra
14 punktów - ocena dobra
8 punktów - ocena dostateczna
2 punkty - ocena dopuszczająca

7 punktów można uzyskać za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

maksymalnie 18 punktów można uzyskać za osiągnięcia ze wszystkich 3 lat nauki w gimnazjum, wypisanych na świadectwie ukońćzenia gimnazjum. Szczegółowy wykaz osiągnięć znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w art.6.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 punktów
     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów
     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów
     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 4 punkty
     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 3 punkty

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 punktów
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów
     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów
     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów
     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3 punkty

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów
     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów
     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów
     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów
     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 3 punkty
     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 14, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
     a) międzynarodowym przyznaje się 4 punkty
     b) krajowym przyznaje się 3 punkty
     c) wojewódzkim przyznaje się 2 punkty
     d) powiatowym przyznaje się 1 punkt

3 punkty można uzyskać za działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub za działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.


Wszelkie pytania, nieścisłości, wątpliwości proszę kierować z szkole bezpośrednio do mnie.