Statut Gimnazjum w Gorzkowie
aktualizacja - październik 2013

§ 1.
NAZWA SZKOŁY

1. Statut gimnazjum dla dzieci i młodzieży zwanego dalej "gimnazjum" określa w szczególności nazwę gimnazjum. Nazwa szkoły zawiera określenie:
   1) typ szkoły: gimnazjum;
   2) siedziba: siedzibą gimnazjum jest budynek położony przy ul. Partyzantów 83.
2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu "Gimnazjum w Gorzkowie"
   1) na pieczęci używana jest nazwa: "Gimnazjum w Gorzkowie", a na stemplu "Gimnazjum w Gorzkowie, 22-315 Gorzków, ul. Partyzantów 83, tel. (084) 6838202, NIP 564-15-77-693".
3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
   1) imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej gimnazjum.
4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Gorzków.
5. Gimnazjum w Gorzkowie jest jednostką budżetową.
6. Nadzór nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

§ 2.
STATUT SZKOŁY

1. Statut gimnazjum określa w szczególności:
   1) cele i zadania gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
   2) sposób wykonania zadań gimnazjum z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
   3) zadania zespołów nauczycielskich;
   4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
   5) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
   6) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna;
   7) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
   8) organizację i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
   9) organizację wewnątrzszkolnego doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem zawodu.

§ 3.
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

1. Nadrzędny cel pracy edukacyjnej - to wszechstronny rozwój ucznia. Cel ten osiągamy poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
2. Gimnazjum w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych z uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji:
   1) czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów
   2) myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa
   3) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu co dziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym
   4) umiejętność pracy zespołowej
   5) umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji
   6) umiejętność uczenia się
   7) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
   8) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym
3. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
   1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
   2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
   3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
   4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
   5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
   6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
   7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
   8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;
4. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie:
   1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
   2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
   3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
   4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
   5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
   6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
   7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
   8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;
5. Szkoła realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi.
6. Cele i zadania szkoły realizowane są w procesie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych. Szczegółowy sposób realizacji zadań szkoły w każdym roku określa:
   1) szkolny zestaw programów nauczania;
   2) program wychowawczy szkoły;
   3) program profilaktyczny szkoły.
7. Szkoła zapewnia uczniom pełną swobodę religijną, możliwość uczęszczania na lekcje religii zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
8. Szkoła sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
   1) zorganizowanie zajęć świetlicowych;
   2) umożliwienie spożywania posiłków;
   3) prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych;
   4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
   5) prowadzenie szkolnego koła sportowego.
9. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :
   1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
   2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
   3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
   4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
   5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
   6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
   7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
   8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
   9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
   10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
   11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
   12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
   13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
   1) rodzicami;
   2) placówkami doskonalenia nauczycieli;
   3) innymi szkołami i placówkami;
   4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
   5) instytucjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
   1) rodziców;
   2) ucznia;
   3) dyrektora szkoły;
   4) pracownika socjalnego;
   5) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
   6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
   7) asystenta rodziny;
   8) kuratora sądowego;
   9) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
13. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :
   1) wybitnych uzdolnień;
   2) niepełnosprawności;
   3) niedostosowania społecznego;
   4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
   5) specyficznych trudności w uczeniu się ;
   6) zaburzeń komunikacji językowej;
   7) choroby przewlekłej;
   8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
   9) niepowodzeń edukacyjnych;
   10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
   11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z tym związanych;
14 . Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
   1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów,w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
   2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
   3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
   4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
   5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
   6) zajęć socjoterapeutycznych;
   7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
   8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
   9) porad dla uczniów;
   10) klas terapeutycznych;
   11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
15. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.
16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu.
18. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
   1) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
19. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.
20. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
   1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
   2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
   3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
   4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
   5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
22. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
24. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych może być niższa, niż określona w pkt 21.
25. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii Zespołu.
26. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentacjęw formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
27. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
   1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
   2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
   3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.
28. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
   1) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, natomiast zajęć specjalistycznych - 60 minut
   2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
29. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
29a. Nauczyciele, wychowawcy rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
30. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
   1) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
   2) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym przypadku wychowawcę klasy
   3) Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
   4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalaja formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   5) Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęciaz uczniem, poradnią lub innymi osobami
   6) Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
31. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
32. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
33. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
34. Zajęcia, o których mowa w pkt 33 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
35. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.
36. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
   1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu Wspierającego, powołanego przez dyrektora szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   2) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami
   3) Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.
   4) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
   5) O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia
37. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Krasnymstawie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.
51. Do zadań pedagoga, psychologa należy:
   1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
   3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
   8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
52. Do zadań doradcy zawodowego należy:
   1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
   2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
   3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
   4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
   5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;
   6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 39a. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
53. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
   1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
   2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
   3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
   4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
   5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
54. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin).
55. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
56. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.
57. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym
58. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
59. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania (dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
60. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
61. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego realizowanych bezpośrednioz uczniem wynosi:
   1) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;
62. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 61 pkt 1 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
63. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

§ 4.
ORGANY GIMNAZJUM

1. Organami Gimnazjum są:
   1) dyrektor gimnazjum;
   2) rada pedagogiczna;
   3) rada rodziców;
   4) samorząd uczniowski

§ 5.
KOMPETENCJE DYREKTORA GIMNAZJUM

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
3. Przewodniczy radzie pedagogicznej.
4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
5. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły zgodnie z opracowanym regulaminem.
7. Dysponuje środkami finansowymi.
8. Opracowuje arkusz organizacyjny.
9. Dba o powierzone mienia.
10. Wydaje polecenia służbowe.
11. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
12. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela".
13. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
14. Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.
15. Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
16. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
17. Przestrzega postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
18. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
19. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6.
KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Zatwierdza plan pracy gimnazjum.
2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
4. Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
5. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.
7. Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
8. Opiniuje tygodniowy podział godzin.
9. Opiniuje projekt planu finansowego.
10. Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.
11. Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o systemie oświaty.
12. Rada pedagogiczna gimnazjum w Gorzkowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
13. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
15. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ? członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

§ 7.
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.
2. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.
3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy.
4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
6. Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki.
7. Deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.
   1) Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin.
8. Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne.

§ 8.
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
   1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
   2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad WSO.
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
   1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   2) prawo do organizacji życia szkolnego,
   3) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
   4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Opracowuje regulamin swojej działalności przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej .

§ 9.
ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały (o ile są) zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący.
2. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto.
3. Reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
4. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem.
5. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
6. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
7. W związku z powyższym wydaje polecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
8. Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwały rady rodziców, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły. W terminie określonym regulaminem rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
9. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w pkt. 8, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący.
10. W sprawach spornych ustala się co następuje:
   1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego;
   2) rzecznik praw ucznia wraz z przewodniczącym SU w uzgodnieniu z opiekunem SU przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
   3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 10.
ORGANIZACJA GIMNAZJUM

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
   1) godzina lekcyjna trwa 45 min.
   2) Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut
7. Oddział należy podzielić na grupy przy nauczaniu. Zasady podziału oddziału na grupy określają aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, zajęcia wychowania fizycznego , które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
9. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują skończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
   1) Klasę organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
   2) Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
10. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
11. Do zadań bibliotekarza należy:
   1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki, czytelni;
   2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
   3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
   4) organizowanie konkursów czytelniczych;
   5) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
   6) współpraca z nauczycielami gimnazjum;
   7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego;
   8) zakup i oprawa książek;
   9) udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
13. Do zadań pedagoga należy:
   1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
   2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno -lpedagogicznej;
   3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
   4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
   5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
   6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.
   7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
   8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
   9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Do obowiązków nauczyciela należy:
   1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
   2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, przestrzegać zapisów statutowych;
   3) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
   4) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości, egzekwować przestrzeganie regulaminów;
   5) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu;
   6) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
   7) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem;
   8) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
   9) dbać o prawidłowość językową uczniów;
   10) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
   11) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
   12) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
   13) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
   14) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
   15) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
   16) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
4. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze, problemowo-zadaniowe.
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
6. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
   1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
   2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;
   3) stymulowanie osiągnięć uczniów;
   4) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania;
   5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą" .
8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
10. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo zmiany wychowawcy w trakcie roku szkolnego.
12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
   2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
   3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
13. Do realizacji swoich zadań, o których mowa wyżej, wychowawca winien:
   1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
   2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;
   3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
   4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
   5) współpracować z pedagogiem szkolnym;
   6) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
   7) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
   8) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
   9) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu;
   10) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
   11) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
   12) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu;
   13) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych;
   14) uczestniczyć w zebraniach (wywiadówkach);
   15) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, plany wychowawcze, świadectwa szkolne);
   16) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
14. W szkole powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa, integrujących działania wszystkich podmiotów szkolnych/ nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców/ oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. Do podstawowych zadań koordynatora ds.bezpieczeństwa należy m.in:
   1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
   2) opracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe, w którym uwzględnia się realne zagrożenie jakie występuje w naszej szkole a także te, które mogą wystąpić na skutek pojawienia się w innych szkołach;
   3) zbieranie i analizowanie informacji o występujących w szkole i okolicach zagrożeniach i przekazywanie ich dyrektorowi szkoły, nauczycielom i rodzicom;
   4) podejmowanie działań eliminujących występujące zagrożenia w okolicach szkoły poprzez zgłaszanie takich przypadków policji, władzom lokalnym, straży pożarnej, straży miejskiej , służby zdrowia;
   5) koordynowanie działań nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów w zdarzeniach kryzysowych szkoły;
   6) podejmowanie czynności w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu karalnego;
   7) opracowanie form i metod działalności informacyjnej/np. występowanie w roli rzecznika w kontakcie z mediami;
   8) opracowanie zasad i sposobu współpracy ze służbą zdrowia i policją;
   9) dokumentowanie podejmowanych działań;
   10) koordynator ds..bezpieczeństwa w szkole 2 razy do roku na posiedzeniu rady pedagogicznej składa sprawozdanie i wnioski wynikające ze swojej działalności;
   11) koordynator na bieżąco informuje dyrektora szkoły o wszystkich podejmowanych działaniach.

§ 12.
UCZNIOWIE GIMNAZJUM

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.
3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
5. Uczeń gimnazjum ma prawo:
   1) do pracy na lekcjach dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości
   2) nabyć wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową kształcenia ogólnego
   3) do uzyskania pomocy specjalistycznej
   4) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
   5) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
   6) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności.
   7) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
   8) poszanowania swej godności;
   9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
   10) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
   11) korzystania z pomocy doraźnej (finansowej) w miarę posiadanych przez szkołę środków;
   12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
   13) nietykalności osobistej;
   14) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
   15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
   16) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych ;
   17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
   18) oceny pracy domowej wg przyjętych zasad;
   19) przerwy międzysekcyjnej;
   20) intymności i dyskrecji ze strony nauczycieli w sprawach osobistych, stosunkach rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć;
   21) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
   22) zwrócić się do pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia lub wychowawcy, którzy udzielą mu pomocy i poinformują o instytucjach udzielających pomocy uczniom, których prawa są naruszane.
6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
   1) zachować się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny ;
   2) postępować zgodnie ze statutem szkoły - dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji;
   3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
   4) kierować się w życiu uznanymi wzorcami postępowania i właściwym systemem wartości wyniesionym z domu rodzinnego i naszego kręgu kulturowego;
   5) w przypadku niewłaściwego zachowania potrafi przyznać się do popełnienia błędu i poddać to zachowanie krytycznej refleksji;
   6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym;
   7) dba o wygląd, higienę osobistą i zdrowie unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami (nie pić alkoholu, nie palić tytoniu, nie używać środków odurzających) oraz nie wnosić na teren szkoły substancji zagrażających życiu.
   8) nie używa telefonu komórkowego na lekcjach (w przypadku, gdy nauczyciel zauważy, że uczeń używa telefonu komórkowego, uczeń ma obowiązek oddania telefonu do depozytu, telefon może być odebrany przez rodzica);
   9) na terenie szkoły nie wolno używać telefonu komórkowego na nagrywania, filmowania i robienia zdjęć. Naruszenie tego zakazu może skutkować obniżeniem oceny z zachowania;
   10) rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności ;
   11) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
   12) otwarcie na otaczający go świat i korzystanie z różnych źródeł wiedzy;
   13) poszukiwanie nowych obszarów dla swej aktywności oraz sposobów rozwiązywania problemów, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych;
   14) stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu;
   15) podejmowanie właściwych decyzji;
   16) uczeń ma obowiązek właściwie zachowywać się na lekcji tj. nie zakłócać pracy innym uczniom oraz nauczycielowi;
   17) uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji;
   18) postępować w sposób uczciwy, prawy i prawdomówny;
   19) doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć;
   20) rozumieć zasadę lojalności wobec różnych grup, a w przypadkach konfliktowych wybierać drogę szczerości i prawdomówności;
   21) umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania;
   22) Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego;
   23) szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających;
   24) naprawiać wyrządzone szkody materialne;
   25) dbać o ład i porządek w szkole;
   26) zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły;
   27) ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości;
   28) motywacji i odmienności kulturowej ludzi;
   29) słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron;
   30) korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego;
   31) szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze;
   32) uczeń ma obowiązek uczęszczania do szkoły w stroju schludnym i estetycznym. Podczas ważnych uroczystości szkolnych uczniowie przychodzą do szkoły w stroju odświętnym tj. dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica; chłopcy - biała koszula, czarne lub granatowe spodnie.
7. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
   1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
   2) wzorową postawę;
   3) wybitne osiągnięcia;
   4) dzielność i odwagę.
8. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
9. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:
   1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
   2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
   3) dyplom lub list pochwalny;
   4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów;
   5) nagrody rzeczowe;
   6) wpis do "Złotej Księgi";
   7) nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców gimnazjum;
   8) uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Ustala się następujące rodzaje kar:
   1) wpisanie uwagi do dziennika;
   2) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
   3) upomnienie dyrektora szkoły;
   4) upomnienie dyrektora udzielone w otoczeniu rodziców lub opiekunów prawnych;
   5) zakaz uczestnictwa w wycieczkach i imprezach pozalekcyjnych zorganizowanych jako nagroda;
   6) powiadomienie policji, Społecznego Inspektora ds. Nieletnich;
   7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły;
   8) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
10a. Za wszelkie szkody (w tym materialne) wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice, o ile to możliwe uczeń musi je usunąć sam.
11. O stosowaniu kar decyduje nauczyciel na danej lekcji lub nauczyciel dyżurujący, wychowawca, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzje o przeniesieniu do innej klasy podejmuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Decyzję o powiadomieniu policji lub Społecznego Inspektora ds. Nieletnich podejmuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
   1) od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia nałożenia kary. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, samorządem uczniowskim lub radą pedagogiczną rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:
      a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
      b) odwołać karę,
      c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
   2) Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.
12. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
   1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
   2) dopuszcza się kradzieży;
   3) wchodzi w kolizję z prawem;
   4) demoralizuje innych uczniów;
   5) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
13. Uczeń może być skreślany z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.

§ 13.
ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Pierwszy semestr rozpoczyna się 1 września danego roku szkolnego. Data zakończenia pierwszego semestru oraz rozpoczęcia drugiego jest ustalana uchwałą Rady Pedagogicznej. Drugi semestr trwa do zakończenia roku szkolnego.
2. Oceniamy według skali obowiązującej w rozporządzeniu MEN. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
3. Przedmiotem oceny jest:
   1) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych;
   2) wykorzystanie własnych możliwości;
   3) prezentowana wiedza;
   4) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
   5) praktyczne wykorzystanie wiedzy;
   6) estetyka wykonywanych prac.

§ 14.
OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

1. Pod pojęciem wymagań edukacyjnych rozumiemy - oczekiwane osiągnięcia ucznia polegające na skutecznych działaniach w określonych sytuacjach.
2. Nauczyciele corocznie na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych, poprzez poinformowanie ustne oraz wywieszenie na tablicy pracowni szkolnej lub wyłożenie w bibliotece szkolnej.
2a. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2b. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. Ocenianie dzieli się na:
   1) bieżące (cząstkowe) określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części programu nauczania;
   2) śródroczne ocenianie (klasyfikowanie) na koniec I semestru;
   3) końcoworoczne (klasyfikowanie) na koniec roku szkolnego.
4. Oceny ustala się w stopniach według następującej skali słownej i cyfrowej:
   1) celujący-6;
   2) bardzodobry-5;
   3) dobry-4;
   4) dostateczny-3;
   5)dopuszczający-2;
   6) niedostateczny-1.
5. W dokumentacji szkolnej przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów ale prace pisemne oceniane są pełnym stopniem stosowanej skali oraz wprowadza się skróty ,,np." nieprzygotowany, ,,nb" nieobecny.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W takim przypadku w dokumentacji szkolnej zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony", ,,zwolniona"
8. Oceny okresowe i roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali (słownie).
9. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych stosuje się średnią ważoną.Poszczególnym ocenom czastkowym nadaje się odpowiednią wagę tj: odpowiedzi ustne, aktywnośc na lekcji, praca domowa-1, krótkie prace pisemne-1, prace klasowe, pisemne sprawdziany , prace nad projektem,testy semestrale, egzaminy próbne-3

§ 15.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

1. Celujący - otrzymuje uczeń, który:
   1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
   2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;
   3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2. Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który:
   1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
   2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3. Dobry - otrzymuje uczeń, który:
   1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie znacznie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;
   2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4. Dostateczny - otrzymuje uczeń, który:
   1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
   2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5. Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który:
   1) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
   2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6. Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który:
   1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
   2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
7. W przypadku oceniania punktowego ustala się następujące przedziały procentowe na poszczególne oceny:
    1) celujący-zadania wykraczające poza program nauczania;
    2) bardzo dobry-100%-92%;
    3) dobry-91%-75%;
    4) dostateczny-74%-50%;
    5) dopuszczający-49%-33%;
    6) niedostateczny-32%-0%.
8. Każdy nauczyciel ma obowiązek posiadać Przedmiotowy System Oceniania zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
9. Warsztat pracy nauczyciela zapewnia efektywne i obiektywne ocenianie.
10. Oceniamy mocne strony wiadomości i umiejętności ucznia, a nie braki.
11. Z przedmiotów typu: wychowanie do życia w rodzinie oraz przy realizacji ścieżek edukacyjnych dopuszcza się możliwość zaliczania ich. Nauczyciel prowadzący zajęcia określa formę i tryb zaliczenia.
12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć oraz z religii (etyki) i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
13. Uczeń klasy trzeciej, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć oraz z religii (etyki) i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią oceń co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
14. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną

§ 16.
KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

1. Zachowanie oceniamy według skali:
    1) Wzorowe - wz;
    2) Bardzo dobre - bdb;
    3) Dobre - db;
    4) Poprawne - pop;
    5) Nieodpowiednie - ndp;
    6) Naganne - ng.
2. Ocena zachowania uwzględnia:
   1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
   2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, ale po konsultacji z nauczycielami uczącymi i zespołem klasowym, uwzględniając też samoocenę uczniów.
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
   1) oceny z zajęć edukacyjnych;
   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b.
3a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
3b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły - nie kończy szkoły.
4. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
5. Po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, w razie rażącego naruszenia regulaminu szkoły przez ucznia, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela rada pedagogiczna ma prawo zmienić zatwierdzoną wcześniej ocenę z zachowania podejmując odpowiednią uchwałę.

§ 17.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
   1) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
   2) bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska,;
   3) osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości;
   4) wykazuje duże zaangażowanie w pracy nad sobą;
   5) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
   6) jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji, rozwija swoje zainteresowania i zamiłowania;
   7) nie spóźnia się bez powodu na lekcje i zajęcia szkolne;
   8) potrafi zdobyć zaufanie kolegów i nauczycieli;
   9) szanuje mienie szkoły i mienie kolegów;
   10) godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i na zewnątrz;
   11) nosi stroje i obuwie zgodnie z normami przyjętymi w Statucie Szkoły;
   12) dba o zdrowie i higienę osobistą;
   13) w czasie zajęć szkolnych i uroczystości zachowuje się wzorowo;
   14) zawsze chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom;
   15) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma zawsze usprawiedliwione.
   16) aktywnie uczestniczy w realizacji projektów, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań i wykazuje się umiejętnością dokonywania kytycznej samooceny i wyciągania wniosków
2. Zachowanie bardzo dobre uzyskuje uczeń, który:
   1) zachowuje się kulturalnie w każdej sytuacji;
   2) dba o honor i tradycje szkoły;
   3) w nauce osiąga wyniki na miarę możliwości;
   4) systematycznie odrabia prace domowe;
   5) w czasie lekcji jest zaangażowany;
   6) nie spóźnia się bez powodu na zajęcia szkolne;
   7) dba o mienie szkoły i mienie kolegów;
   8) nosi stroje i obuwie zgodnie z normami przyjętymi w Statucie Szkoły;
   9) chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom;
   10) dba o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie własne oraz innych osób;
   11) nigdy nie ulega żadnym nałogom;
   12) okazuje szacunek drugiemu człowiekowi;
   13) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione.
   14) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością
3. Zachowanie dobre uzyskuje uczeń, który:
   1) najczęściej dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzane mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i należycie;
   2) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
   3) szanuje własną oraz cudzą pracę;
   4) nie używa wulgaryzmów, postępuje uczciwie;
   5) pracuje nad sobą;
   6) angażuje się w pracy na rzecz zespołu klasowego;
   7) jest na ogół dobrze przygotowany do zajęć;
   8) uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły środowiska;
   9) nie odmawia uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych;
   10) nosi stroje i obuwie zgodnie z ustaleniami regulaminowymi;
   11) stara się pomagać w nauce słabszym kolegom;
   12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających z przyczyn obiektywnych;
   13) jest wolny od nałogów.
   14) Współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając przed sobą i zespołem zadania
4. Zachowanie poprawne uzyskuje uczeń, który:
   1) uzyskuje wyniki niższe od swoich możliwości;
   2) stara się być kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły;
   3) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, lecz wskazany przez nauczyciela wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
   4) na lekcjach zachowuje się biernie, rzadko bierze czynny udział;
   5) reaguje na uwagi dotyczące jego niewłaściwego postępowania w szkole i poza szkołą;
   6) stara się dbać o mienie szkoły i mienie kolegów;
   7) strój i wygląd zewnętrzny ucznia nie odbiega od ogólnie przyjętych norm, trzeba przypominać o zmianie obuwia;
   8) nie prowokuje konfliktów, nie wszczyna bójek i nie znęca się nad słabszymi,
   9) nie ulega nałogom;
   10) zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania;
   11) bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach;
   12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających z przyczyn obiektywnych;
   13) stara się usprawiedliwiać nieobecności, opuścił nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;
   14) stara się pracować nad sobą.
   15) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu
5. Zachowanie nieodpowiednie uzyskuje uczeń, który:
   1) osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości;
   2) zwykle jest nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, nie stara się właściwie zachować na imprezach szkolnych;
   3) sporadycznie narusza Statut Szkoły i inne regulaminy szkoły, zaniedbuje obowiązki ucznia;
   4) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
   5) strój i wygląd zewnętrzny odbiega od przyjętych w Statucie Szkoły norm, nagminnie nie zmienia obuwia;
   6) nie stara się pracować nad sobą;
   7) sporadycznie jest uczestnikiem konfliktów i bójek;
   8) spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa środki odurzające, ale nie namawia do tego kolegów;
   9) jego zachowanie jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości;
   10) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań;
   11) często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń lekceważy niebezpieczeństwo;
   12) jest niepunktualny, ma spóźnienia wynikające z przyczyn od niego zależnych, w liczbie 7 spóźnień;
   13) opuścił nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
   14) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt , nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu
6. Zachowanie naganne uzyskuje uczeń, który:
   1) rażąco narusza Statut Szkoły, a środki wychowawcze zastosowane przez szkołę i dom nie odnoszą skutku;
   2) nagminnie opuszcza lekcje i celowo spóźnia się na zajęcia szkolne;
   3) wchodzi w konflikt z prawem;
   4) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi;
   5) kradnie oraz wymusza pieniądze i inne rzeczy należące do kolegów;
   6) fałszuje dokumenty np. podpis rodzica;
   7) pali papierosy, spożywa alkohol i inne używki zagrażające jego zdrowiu;
   8) namawia, niekiedy zmusza do nałogów;
   9) świadomie niszczy mienie społeczne i mienie kolegów;
   10) z rozmysłem prowokuje konflikty i wszczyna bójki;
   11) działa w nieformalnych grupach - gangi, sekty;
   12) w kontaktach interpersonalnych jest przykry, cechuje go bardzo niska kultura osobista;
   13) posiada negatywny wpływ na kolegów;
   14) nie pracuje nad sobą i zniechęca innych;
   15) opuścił więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
   16) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego

§ 18.
ZESTAW NARZĘDZI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Sprawdziany pisemne 45 minutowe z każdego działu programu obejmujące wiadomości i umiejętności, przygotowane na arkuszu dla każdego ucznia.
2. Sprawdzian, praca klasowa wg specyfiki przedmiotu zapowiedziana na tydzień przed terminem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i wpisem w dzienniku. Czas trwania 1-2 jednostki lekcyjne.
3. Sprawdziany pisemne 10 minutowe z ostatniej lekcji (tzw. kartkówki), przeprowadzone bez zapowiedzi.
4. Sprawdziany pisemne 15-20 minutowe tzw. kartkówki zapowiedziane jedną jednostkę lekcyjną wcześniej.
5. Wypowiedzi ustne w trakcie jednostki lekcyjnej (prezentowana wiedza) ocenione motywująco dla ucznia.
6. Wypracowanie na podstawie lektury i innych tekstów kultury (około 90 min.).
7. Pisemne prace domowe w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń.
8. Prezentowana wiedza i umiejętności uczniów na zajęciach:
   1) indywidualna;
   2) zespołowa praca w grupie.
9. Samodzielne wykonanie prac - własna twórczość :
   1) wytwory plastyczne;
   2) referaty;
   3) wypracowania;
   4) teksty poetyckie;
   5) projekty;
   6) scenki dramowe.
10. Udział w konkursach i turniejach o tematyce danego przedmiotu lub międzyprzedmiotowej.
11. Indywidualne gromadzenie źródeł informacji i sposób wykorzystania w procesie lekcyjnym.
12. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

§ 19.
ZESTAW INFORMACJI O SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Sprawdziany pisemne - 45 minutowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów:
   1) będą zapowiedziane uczniom co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem;
   2) nauczyciel informuje ucznia o zasadach punktacji zadań i kryteriach wystawiania oceny;
   3) oceniony sprawdzian nauczyciel oddaje do wglądu uczniom w ciągu dwóch tygodni;
   4) uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie dwóch tygodni od momentu oddania sprawdzianu;
   5) uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go (zaliczyć) w ciągu dwóch tygodni od momentu przyjścia do szkoły;
   6) za odpowiedzi ustne na lekcji uczeń otrzymuje ocenę cyfrową z uzasadnieniem;
   7) sprawdziany pisemne 10 minutowe nie muszą być wcześniej zapowiedziane;
   8) za prezentowanie wiedzy i umiejętności na lekcji nauczyciel może ocenić ucznia oceną cyfrową lub "plusem" zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowym systemie oceniania;
   9) ocenę cyfrową uczeń może otrzymać za wytwory samodzielnej pracy i zaprezentowanie jej na forum klasy;
   10) uczeń może otrzymać ocenę cyfrową za prezentowaną wiedzę na lekcji;
   11) ocenę cyfrową otrzymuje (bardzo dobrą lub celującą) otrzymuje uczeń, który zdobył punktowane miejsce w konkursie przedmiotowym;
   12) laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę najwyższą na koniec roku szkolnego;
   13) brak pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, jest podstawą do wpisania oceny niedostatecznej;
   14) uczeń może otrzymać ocenę cyfrową za wyszukiwanie wiedzy z różnych źródeł i interpretację na forum klasy;
   15) uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, raz w semestrze bez ponoszenia konsekwencji, wskutek wypadków losowych, z powodu choroby trwającej co najmniej 5 dni.

§ 20.
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

1. Kontrola osiągnięć prowadzona jest systematycznie tzn. rozłożona jest równomiernie na cały okres nauki.
2. Liczba ocen cząstkowych w semestrze powinna być co najmniej dwukrotnością tygodniowych zajęć lekcyjnych.
3. W jednym tygodniu może się odbyć co najwyżej 3 prace klasowe.
4. W ciągu dnia może się odbyć 1 sprawdzian i 1 kartkówka, lub 2 kartkówki.
5. Zmiana terminu sprawdzianu lub pracy klasowej może się odbyć na życzenie uczniów, za zgodą nauczyciela, z zastrzeżeniem, że przy nowym terminie nie obowiązuje pkt. 3 i 4.
6. Na tydzień przed klasyfikacją śródokresową i końcoworoczną należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.
7. Nauczyciel nie może przeprowadzić sprawdzianu lub klasówki bez oddania i omówienia poprzedniego.
8. Prace uczniowskie winny być przechowywane przez okres 1 roku.

§ 21.
OGÓLNOSZKOLNY SYSTEM WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

1. Ocenianie uczniów powinno być systematycznie w ciągu roku szkolnego. Przedmiotem oceny będą wypowiedzi ustne i samodzielne prace pisemne.
2. Ocena klasyfikacyjna powinna uwzględniać całość wkładu pracy ucznia i nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
3. Ocenę klasyfikacyjną można ustalić uczniowi z co najmniej czterech ocen bieżących, które zostały wystawione podczas sprawdzania osiągnięć różnymi formami kontroli (odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, prace w zeszycie ćwiczeń).
4. Wskazane jest włączenie uczniów do dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena) po uprzednim podaniu określonych kryteriów.
5. Ustalając ocenę śródroczną i końcoworoczną należy przestrzegać wcześniej ustalonych reguł i kryteriów, z którymi należy zapoznać ucznia na początku roku szkolnego.
6. Uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu jeśli nauczyciel nie ma podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
7. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności powinien mieć szansę zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w formie pisemnej i ustnej.
8. Ocena końcoworoczna powinna uwzględniać osiągnięcia ucznia z całego roku szkolnego.

§ 22.
ZESTAW SPOSOBÓW INFORMOWANIA RODZICÓW O WYMAGANIACH SZKOLNYCH I POSTĘPACH ICH DZIECI

1. Na pierwszym zebraniu klasowym tzn. do 20 września rodzice zostaną zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi i szczegółowymi kryteriami wystawiania ocen.
2. Pisemne i ustne informacje na zebraniach klasowych.
3. Indywidualne rozmowy wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
4. Pisemna informacja o szczególnych osiągnięciach ucznia lub o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
5. Zapis w zeszycie przedmiotowym z podpisem nauczyciela (zwrot z podpisem rodziców)
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 23.
ZASADY POPRAWIANIA NIEKORZYSTNYCH WYNIKÓW

1. Na co najmniej 10 dni przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele zobowiązani są ustnie poinformować ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Uczniowie zaś informują rodziców.
   1) uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej ocenę semestralną lub roczną, jeżeli zgłosi nauczycielowi prowadzącemu zajęcia chęć poprawy tej oceny i wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej, z zastrzeżenie pkt. 4;
   2) procedura określona w pkt. 1 powinna mieć formę pisemną w postaci kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
   3) niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt. 1 powoduje ustalenie oceny semestralnej lub rocznej takiej, jak przewidywana;
   4) uczeń, który opuścił więcej niż 30% zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu może jedynie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, którego procedury określone są w § 26.
2. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny semestralnej, rocznej, o ile nie jest to ocena niedostateczna, do dyrektora szkoły, na co najmniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku znaczącej wiarygodności uczniowskiego wniosku, dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego najpóźniej w przedostatnim dniu nauki danego semestru wg procedury właściwej dla egzaminów klasyfikacyjnych. Nauczyciel uczący przedmiotu, którego ocena została zakwestionowana ma prawo odmówić pracy w komisji. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela, nauczającego tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
3. Uczeń i jego rodzice są informowani na piśmie o niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzic potwierdza informację własnoręcznym podpisem na druku szkolnym. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Uczeń przedstawia dyrektorowi szkoły podanie z prośbą o wyznaczenie egzaminu poprawkowego.

§ 24.
ZASADY KLASYFIKOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
4. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę z zachowania na piśmie, o ile uczeń, bądź rodzice uznają ją za zaniżoną.
5. Ocena semestralna, roczna określa ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych. Stopnie te nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

§ 25.
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO KLASYFIKACYJNEGO

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia modą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
   1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia ,w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
4. W skład komisji wchodzą :
   1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
      a) dyrektor szkoły;
      b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
      c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
      a) dyrektor szkoły;
      b) wychowawca klasy;
      c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
      d) pedagog , jeżeli jest zatrudniony w szkole;
      e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
      f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 26.
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub realizującego indywidualny tok nauki albo spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, rada pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna tylko w wyjątkowych sytuacjach może zezwolić na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły na ostatni tydzień sierpnia poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
   1) dyrektor jako przewodniczący;
   2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
   3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
9. Uczeń w jednym dniu może zdawać tylko jeden egzamin z zajęć edukacyjnych.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany"
11. Od ustalonej w ten sposób oceny klasyfikacyjnej uczniowi nie przysługuje odwołanie.
12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 25

§ 27.
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

1. Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, z wyjątkiem klasy trzeciej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego nie otrzymuje świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego jedynie po zdaniu lub nie zdaniu egzaminu poprawkowego.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
   1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
   2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
   3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;
   4) nauczyciel wychowawca (głos doradcy).
6. Nauczyciel o którym mowa w ust.5 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w innej szkole
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpi do egzaminu gimnazjalnego.

§ 28.
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin obejmujący:
   1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
   2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
   3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
1a. Wiadomości i umiejętności, które obejmuje egzamin gimnazjalny zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
4. Pozostałe kwestie reguluje rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów zewnętrznych.

§ 29.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE STATUTU SZKOŁY

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.
3. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.
7. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.