Program wychowawczy Gimnazjum w Gorzkowie
rok szkolny 2015/16

PODSTAWA PRAWNA
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej.
 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z 23 grudnia 2008 r.
 5. Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
 6. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.
 7. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.
 8. Statut szkoły.

Głównym celem wychowawczym placówki jest wspomaganie i uzupełnianie rodziny w wychowaniu dziecka w zgodzie z nadrzędnymi wartościami moralnymi, ogólnoludzkimi, z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań. Wszystkie podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Polega zarówno na ochronie przed złem jak i na budowaniu dobra. Służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Nauczyciele w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej wspierają w tym zakresie rodziców. Podstawowym celem pracy wychowawczej jest wychowanie człowieka, którego programem życiowym jest świadome kształtowanie swego losu i życia w harmonii z założeniami i potrzebami rodziny, środowiska, kraju.
Wspólny cel podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych wszystkich podmiotów szkoły jest: PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM ZACHOWANIOM ZANIM ONE WYSTĄPIĄ.

Koncepcja wychowania
Wychowanie człowieka, umiejącego poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych poprzez:

 • dostarczanie wiedzy, umiejętności do stawiania czoła nowym, a nawet trudnym sytuacjom życiowym,
 • budowanie więzi: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • przygotowanie do podejmowania właściwych wyborów moralnych i duchowych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów związanych z przyszłością zawodową
 • wzmacnianie właściwych zachowań oraz eliminowanie zagrożeń

Wychowanek naszej szkoły:

 • zna i respektuje normy społeczne
 • jest gotowy do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym,
 • zna i stosuje zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • szanuje drugiego człowieka,
 • dba o własny wygląd i zdrowie,
 • jest tolerancyjny,
 • zna konsekwencje podejmowanych wyborów,
 • czuje się członkiem społeczności lokalnej, regionalnej, obywatelem Polski i Europy.

Rodzic:

 • współpracuje ze szkołą i podejmuje działania wychowawcze
 • jest zadowolony z modelu wychowanka naszej szkoły,
 • aktywnie współpracuje ze szkołą,
 • jest usatysfakcjonowany z przygotowania ucznia do podejmowania decyzji, związanych z wyborem drogi życiowej.

Nauczyciel:

 • wspólnie z rodzicami i uczniami ustala i dba o respektowanie norm społecznych
 • odnosi satysfakcję z prowadzonej pracy wychowawczej,
 • wspiera rodziców w ich działaniach opiekuńczo - wychowawczych.
 • buduje właściwe relacje interpersonalne z uczniem poprzez wypracowanie właściwych form komunikacji

Szkoła:

 • umożliwia właściwe przestrzeganie norm społecznych
 • zapewnia wszechstronny rozwój swoim wychowankom,
 • interesuje się losem absolwentów,
 • aktywnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy,
 • jest postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa swoim wychowankom.

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM
 • zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swojego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarzać błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać,
 • przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji,
 • nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista,
 • dba o własne zdrowie, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami,
 • wykazuje troskę o stan swojego otoczenia,
 • sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania,
 • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych,
 • potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji,
 • umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję,
 • potrafi podjąć właściwą decyzję w zakresie dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej,
 • docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć,
 • rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności,
 • cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych,
 • ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
 • umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
 • potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,
 • korzysta właściwie z dóbr kultury,
 • wyraża szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych,
 • ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuję tę różnorodność,
 • potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego,
 • nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw i zachowań,
 • zna pojęcie kwalifikacji zawodowych i sposobu ich uzyskania,
 • posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy,
 • jest zorientowany, gdzie szukać informacji o zawodach i jak je poznać,
 • wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły,
 • zna różne drogi osiągania celu,
 • potrafi realnie ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie,
 • potrafi sporządzać dokumenty określone procedurą ubiegania się o pracę

ZADANIA
1. Przygotować uczniów do radzenia sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami życiowymi:
 • kształtować odpowiednie postawy życiowe, w tym rzetelność, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, wywiązywanie się z powierzonych funkcji i zadań, prawdomówność i uczciwość,
 • zachęcać do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą,
 • rozwijać twórcze myślenie i działanie.

2. Wdrożyć zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej:

 • uczyć kultury języka,
 • przygotować do wystąpień publicznych,
 • kształtować postawy asertywne,
 • zapoznawać ze sposobami skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

3. Nauczyć poszanowania drugiego człowieka:

 • uczyć odróżniać dobro od zła,
 • wyrabiać poczucie szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka,
 • wdrażać do przestrzegania przyjętych norm i zasad dobrego zachowania,
 • dążyć do budowania więzi pomiędzy pokoleniami,
 • pogłębiać więzi rodzinne,
 • rozwijać uczucie empatii.

4. Wykształcić nawyk dbania o własny wygląd i zdrowie:

 • uwrażliwiać na konieczność dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
 • kształtować właściwą postawę na problemy uzależnień: narkotyki, dopalacze, nikotyna, e-papierosy, alkohol,
 • kształtować dojrzałą i odpowiedzialną postawę w zakresie podjęcia inicjacji seksualnej,
 • troszczyć się o rozwój fizyczny i emocjonalny,
 • wskazywać na sposoby radzenia ze stresem,
 • kształtować nawyk troski o wygląd własny i otoczenia,
 • uczyć racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, w tym umiejętnego korzystania ze środków multimedialnych.
 • kształtować postawę krytycznego korzystania z cyberprzestrzeni.

5. Przygotować do bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy:

 • zapoznawać z walorami swojej małej ojczyzny,
 • przekazywać i pielęgnować tradycje narodowe,
 • przyzwyczajać do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym,
 • rozwijać poczucie tożsamości narodowej, jedności z Europą.
 • przygotować uczniów do świadomego podejmowania decyzji w zakresie planowania kariery zawodowej.

6. Kształtowanie postaw samodzielności, niezależności, zasad postępowania i współżycia w szkole oraz wdrażanie do podejmowania działań z własnej inicjatywy.

 • angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły,
 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I, II i III gimnazjum,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja;
 • podtrzymanie tradycji szkolnej poprzez organizowanie imprez szkolnych,
 • uczenie godnego reprezentowania szkoły,
 • uczenie samorządności i kreatywności na forum szkoły i poza nią, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni.

7. Kształtować postawę sumienności i odpowiedzialności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne:

 • monitorować frekwencję uczniów w celu jej poprawy,
 • włączać rodziców w działania nad poprawą frekwencji poprzez informowanie na bieżąco o nieobecnościach uczniów,
 • nagradzać uczniów za frekwencję na zakończenie roku szkolnego.

W REALIZACJI PROGRAMU UCZESTNICZYĆ BĘDĄ:
 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • pracownicy szkoły,
 • rodzice,
 • przedstawiciele instytucji wspomagających pracę szkołę.

EWALUACJA

Cel:

 • weryfikacja efektywności przyjętego Szkolnego Programu Wychowawczego.

Termin:

 • po każdym roku pracy oraz po zakończeniu okresu na który program został zatwierdzony.

Sposoby gromadzenia informacji zwrotnych:

 • wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej,
 • opinie uczniów, np. ankieta,
 • opinie rodziców, np. wywiad,
 • opinie wychowawców, np. panel dyskusyjny.

Treści wychowawcze wspólne dla klasy I,II,III
 • dostarczanie wiedzy i umiejętności do stawiania czoła nowym, a nawet trudnym sytuacjom życiowym,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem,
 • przygotowywanie do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym,
 • budowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz poczucia bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • wdrażanie do poszanowania drugiego człowieka,
 • wspieranie ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec problemu uzależnień: narkotyki, dopalacze, nikotyna , e-papierosy, alkohol.

Treści wychowawcze

Klasa I

 • wyzwalanie aktywności w kierunku samopoznania i samooceny,
 • wskazywanie na różne drogi osiągania celu,
 • kształtowanie umiejętności integracji i współpracy w grupie,
 • respektowanie norm społecznych.

Klasa II
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • wdrażanie do dbałości o własny wygląd i zdrowie,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy w zakresie podjęcia inicjacji seksualnej,
 • zapoznawanie w rynkiem pracy i światem zawodów,
 • przekazywanie informacji nt. wymagań i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danych zawodów.
 • kształtowanie postawy sumienności i odpowiedzialności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,
 • respektowanie norm społecznych

Klasa III
 • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
 • wyzwalanie aktywności w kierunku poszanowania drugiego człowieka,
 • przygotowywanie do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym,
 • określanie predyspozycji zawodowych,
 • wskazywanie ścieżek kształcenia,
 • przedstawianie oferty edukacyjnej szkół,
 • przygotowywanie do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie.
 • respektowanie norm społecznych
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy w zakresie podjęcia inicjacji seksualnej,
 • przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji w zakresie planowania kariery zawodowej,
 • kształtowanie postawy sumienności i odpowiedzialności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne.

Formy współpracy z rodzicami

 1. Włączanie rodziców w organizację czasu wolnego uczniów:
  • pomoc w organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, dbanie o prawidłowy ich przebieg,
  • organizowanie zabawy choinkowej,
  • organizacja wieczorów andrzejkowych,
  • organizowanie wystaw prac uczniowskich i ukazanie rodzicom możliwości tkwiących w ich dzieciach,
  • współudział w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, rajdach, biwakach.
 2. Włączanie rodziców do uczestnictwa i pomocy w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych:
  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
  • otrzęsiny,
  • Święto Edukacji Narodowej,
  • współudział w organizacji Dnia Sportu/Dnia Dziecka,
  • spotkania opłatkowe,
  • spotkania wielkanocne.
 3. Współpraca dydaktyczna i wychowawcza: szkoła - dom rodzinny:
  • zapraszanie rodziców na lekcje wychowawcze,
  • przeprowadzenie pedagogizacji rodziców na zasadzie dyskusji,
  • zapraszanie na rozmowy indywidualne rodziców, których dziecko wymaga szczególnego wsparcia w sferze dydaktycznej lub wychowawczej,
  • organizowanie spotkań dyrektora i nauczycieli gimnazjum z rodzicami - ustalenie stałych godzin konsultacji,
  • wspólne działania rodziców i nauczycieli, mające na celu wspieranie aspiracji edukacyjnych i życiowych uczniów,
  • wywiadówki szkolne i klasowe,
  • organizowanie spotkań z uczniami i rodzicami,
  • zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi,
  • ukazywanie rodzicom obowiązków, jakie mają względem swoich dzieci, opartych o działania edukacyjne: przeglądanie okresowe zeszytów, zaopatrzenie dziecka w podręczniki wskazane przez szkołę, zeszyty, przybory, obuwie, dbanie o zdrowie, higienę i estetyczny wygląd dziecka,
  • informowanie rodziców o postępach uczniów w formie ustnej i pisemnej.
 4. Współpraca z rodzicami w dziedzinie działań profilaktycznych:
  • rozpoznanie warunków życia uczniów,
  • rozmowy wychowawców i nauczycieli z rodzicami; obserwacja, wywiady,
  • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • spotkania z psychologiem, prelekcje dla rodziców na tematy także zasugerowane przez nich,
  • udzielanie uczniom wsparcia w eliminowaniu napięć psychicznych, powstających na tle niepowodzeń szkolnych,
  • wskazywanie rodzicom, jak zły wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka mają konflikty rodzinne,
  • realizowanie wspólnie z Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami spotkań w celu ukazywania ujemnych skutków:
   • uzależnień
   • cyberprzemocy
   • przestępczości wśród młodzieży
   • przystąpienia do nieformalnych grup
   • demoralizacji
   • odpowiedzialności karnej nieletnich

Zasady i formy współpracy szkoły z rodzicami zostały zatwierdzone przez:
Radę Pedagogiczną - dn. 24 września 2015 r.
Radę Rodziców - dn. 30 września 2015 r.